School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

URDD + Chlybiau yn y gymuned / URDD and community clubs

EISTEDDFOD MALDWYN

SESIYNAU CHWARAE AM DDIM BWRLWM FREE PLAY SESSIONS

SESIYNAU CHWARAEON PASG / EASTER SPORTS SESSIONS

RHAGLEN EISTEDDFOD RHANBARTH / REGIONAL EISTEDDFOD PROGRAMME

LLEOLIAD/LOCATION:-

YSGOL GYFUN GYMRAEG GLANTAF

BRIDGE RD

CAERDYDD

CF14 2JL

EISTEDDFOD GYLCH 2 3 24 CYLCH (VALE REGION) EISTEDDFOD

Annwyl Rieni a Gwarcheidwaid,

Rydym yn prysur baratoi ar gyfer yr Eisteddfod Gylch a gynhelir Ddydd Sadwrn yr 2ail o Fawrth yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Bydd y rhagbrofion unigol yn cychwyn am 8y.b (cofiwch wirio lleoliad eich cystadleuaeth chi ar y rhaglen) gyda'r Eisteddfod yn cychwyn am 12.30y.h.

Wele uchod raglen y dydd ar gyfer y rhagbrofion a'r Eisteddfod a gwybodaeth bwysig mewn llythyr atodol oddi wrth yr URDD, sy'n nodi bod tal mynediad a bod disgwyl i ddisgyblion aros o fewn yr ysgol ayyb. Rydym wedi cael gwybod bod lluniaeth ysgafn ar gael yn y caffi (diodydd, brechdanau a byrbrydau) ond mae croeso i chi ddod a photel ddŵr ayyb yn ogystal.

A fyddech mor garedig a sicrhau bod pob disgybl sy'n cystadlu yn 

  • cyrraedd YGBM mewn da bryd i'r rhagbrofion/Eisteddfod (fe wnawn rannu fanylion pellach ynglŷn â threfniadau cyfarfod ar gyfer y grwpiau)
  • gwisgo dillad ysgol Iolo Morganwg ac esgidiau ysgol

Er bydd staff ysgol yn bresennol yn ystod y rhagbrofion a'r Eisteddfod, rhieni / gwarcheidwaid fydd yn gyfrifol am y disgyblion drwy gydol y dydd.

Edrychwn ymlaen yn fawr at y cystadlu a PHOB LWC bawb!

 

Dear Parents and Guardians,

We are busy preparing for the Eisteddfod Gylch (vale region) which will be held on Saturday the 2nd of March at Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. The individual prelims will start at 8am (remember to check the programme for the exact location of your competition) with the Eisteddfod starting at 12.30pm.

Please see above, the prelim and Eisteddfod programme, and further important information noted in the supplementary letter from the URDD, which states that there will be an entry fee on Saturday and that it is expected for pupils to stay within the school etc. We have been told that light refreshments are available in the cafe (drinks, sandwiches and snacks) but you are welcome to bring a bottle of water etc as well.

Would you be so kind as to ensure that all pupils who are competing

  • arrive at YGBM in good time for the prelims / Eisteddfod (we will share further details regarding meeting arrangements for the groups)

  • wear Ysgol Iolo Morganwg school uniform and school shoes

Although school staff will be present during the prelims and the Eisteddfod,  parents / guardians will be responsible for the pupils throughout the day.

We look forward to the competitions and POB LWC everyone!

CLWB COED

Mae Clwb Coed yn dychwelyd bob dydd Mercher ar ôl hanner tymor (seswn cyntaf yw 21 Chwefror). Ar agor i blant o bl3-6, @3.30-5y.h, £45. Ewch i https://bookwhen.com/wildfire i arbed eich lle.

Clwb Coed returns every Wednesday after half term starting 21st February, @3.30-5pm. Open to children from Bl 3-6, £45 for the block. Go to https://bookwhen.com/wildfire to book your place.

CYNLLUN CHWARAE BWRLWM + GIGS / BWRLWM PLAYSCHEME + GIGS

GWEITHGAREDDAU HANNER TYMOR / HALF TERM ACTIVITIES

CREADIGRWYDD - HYDER - CYSYLLTU - HWYL - CYFATHREBU

Mae'r bloc nesa o Clwb Coed yn dechrau nol ar Ddydd Mercher yr 8ed o Dachwedd am 4 wythnos, 3.30-5. Ar  agor i Blwyddyn 3-6, £35. Ewch i https://bookwhen.com/wildfire am fwy o wybodaeth neu bwcio eich lle

The next Clwb Coed starts back on Wednesday 8th November for 4 weeks, 3.30-5. Open to children in Blwyddyn 3-6, £35. Head to https://bookwhen.com/wildfire for more information or to book.

 

CLWB COED / FOREST SCHOOL CLUB

COGURDD / COOKING COMPETITION URDD

CLWB URDD HANNER TYMOR / URDD HALF TERM CLUB

AELODAETH URDD 2023-24 URDD MEMBERSHIP

DARPARIAETH ALLANOL AC ALLGYRSIOL / EXTRACURRICULAR AND EXTERNAL PROVISION

TELYN / HARP

GWERSYLLOEDD CHWARAEON HAF / SUMMER SPORTS CAMPS

CLWB COED MEHEFIN /JUNE CLWB COED

CLWB URDD HANNER TYMOR / HALF TERM URDD CLUB

CLYBIAU DROS Y PASG / CLUBS OVER EASTER

Gweler isod wybodaeth am sut i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd eleni, 2023.

Please see below, information on how to compete in the Urdd Eisteddfod this year 2023.  

AMSERLEN EISTEDDFOD GYLCH 11/3/23 TIMETABLE

CLWB COGINIO CYMRAEG -AR LEIN / ONLINE WELSH MEDIUM COOKING COURSE

CLYBIAU A GWERSI 2022 2023 CLUBS AND LESSONS

GWEITHGAREDDAU URDD HANNER TYMOR / HALF TERM URDD ACTIVITIES

CLWB DIWRNOD HMS / INSET DAY CLUB

DOLENNI CYSWLLT ARCHEBU LLE / LINKS TO BOOKING INFO

2021-2022

EISTEDDFOD URDD CAERDYDD A'R FRO

Still image for this video
PARTI DEULAIS - 2ail yn y Sir. GWYCH!!!!
2nd in the county. Da iawn blant!

PXL 20220402 122145185 TS

Cor Ysgol Iolo Morganwg 2022 - eisteddfod Yr Urdd, Caerdydd a'r Fro,

PXL 20220402 122518891 TS

Oarti Unsain ysgol Iolo Morganwg - Eisteddfod yr Urdd, Caerdydd a'r Fro 2022.

GWEITHGAREDDAU GWYLIAU / HOLIDAY ACTIVITIES

GWEITHGAREDDAU GWYLIAU CHWEFROR / FEBRUARY HOLIDAY ACTIVITIES

Helo! 

Clybiau'r Urdd yn dychwelyd! Rydyn yn wir yn edrych ymlaen at groesawu eich plant nol i glybiau cymunedol ac ar ôl ysgol ym mis Medi.

Clwb Pel-rwyd Bontfaen

Bl.3 – 6

Pob nos Fawrth - 14/09/21 – 19/10/21 (6 wythnos)

17:15 – 18:15

£21

Tir Glas Ysgol Iolo Morganwg

 

Clwb Aml Chwaraeon Iolo Morganwg

Bl.3 + 4

Pob Dydd Mercher - 15/09/21 – 20/10/21 (6 wythnos)

15:30 – 16:30

£12

Tir Glas

 

Clwb Huddle y Fro (Merched yn unig)

Bl. 3 - 6

Pob nos Fercher - 15/09/21 – 20/10/21 (6 wythnos)

16:45 – 17:45

£21

Tir Glas Ysgol Iolo Morganwg

 

COFRESTRWCH YMA!!

Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i’r sesiwn.

Cofion

Adran Chwaraeon Caerdydd a’r Fro 

Hello!

Urdd clubs returning! We really are look forward to welcoming your children back to our community and after school clubs in September.

Cowbridge Netball Club

Yr.3 – 6

Every Tuesday night - 14/09/21 – 19/10/21 (6 weeks)

17:15 – 18:15

£21

Tir Glas Ysgol Iolo Morganwg

 

Iolo Morganwg Multi Sports Club 

Yr.3 + 4

Every Wednesday - 15/09/21 – 20/10/21 (6 weeks)

15:30 – 16:30

£12

Tir Glas

 

The Vale Huddle Club (Girls only)

Yr. 3 - 6

Every Wednesday night -15/09/21 – 20/10/21 (6 weeks)

16:45 – 17:45

£21

Tir Glas Ysgol Iolo Morganwg

Register Here!!

We look forward to welcoming you to the session.

Regards,

Cardiff and The Vale Sports Department

Top