School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

Ein cymuned / Our community

DATHLU DONIAU YSGOL IOLO TALENTS

Parêd balchder Y Bont-Faen Dydd Sul, 16eg o Fehefin. 
Mae gennym dractor a threlar yn barod i gludo plant Ysgol Iolo Morganwg drwy brif stryd Y Bont-Faen.
Dewch i ymuno â’r hwyl ac ymgynnull yn yr Orsaf dân erbyn 11.45yb. Parêd yn cychwyn am 12yp.  Pawb i wisgo’n lliwgar. 
Mi fydd adloniant yn y Duke am 2yp (ar ol y parêd). Edrych ymlaen i’ch gweld.

 

Cowbridge Pride Parade Sunday, 16th June.
We have a tractor and trailer ready to transport pupils from Ysgol Iolo Morganwg on Cowbridge’s main street.
Please come and join the fun and congregate at the Fire Station at 11.45am. Parade starts at 12pm. Everyone to dress colourful. 
Entertainment in the Duke at 2pm (after the parade). Looking forward to seeing you.

BALCHDER YN Y BONT-FAEN - COWBRIDGE PRIDE

DUW YN YR ARDD / GOD IN THE GARDEN

East Vale Ministry Area (eglwysi fel St Nicholas, St George's a Bonvilston),

Mae llu o weithgareddau wedi'u trefnu yn Y Bont-faen ar gyfer dathlu wythnos Balchder eleni! Dewch yn llu i ddathlu a chroeso i bawb @ysgoliolo 

A host of activities have been organised in Cowbridge to celebrate Pride week this year! A warm welcome to all who wish to come and celebrate @ysgoliolo

WYTHNOS BALCHDER Y BONTFAEN / COWBRIDGE PRIDE WEEK

LLYFRGELL Y BONTFAEN / COWBRIDGE LIBRARY

NADOLIG CLWB CWTSH CHRISTMAS

Bydd Clwb Cwtsh yn cynnal gwers Gymraeg syml i rieni sy’n cynnwys caneuon a geirfa Nadoligaidd.  Os oes diddoedeb gennych i ymuno, croeso i chi ddanfon e-bost at rachel.matthews@meithrin.cymru i gofrestru. Cynhelir y sesiwn ar Zoom.

Clwb Cwtsh will be holding a simple Welsh lesson for parents which includes Christmas songs and vocabulary. If you are interested in joining this session, please send an e-mail to rachel.matthews@meithrin.cymru to register. The session will be held on Zoom.

Gwasanaeth Nyrsio Ysgolion Cynradd / Primary School Nursing Service

Rydym yn ffodus iawn o fod yn gweithio'n agos gyda thîm o nyrsys ysgol sydd yn cefnogi anghenion ein dysgwyr. Maent yn ymweld â'r ysgol am nifer o resymau gan gynnwys asesu clyw disgyblion yn y blynyddoedd cynnar. Mae cyngor, cymorth a chefnogaeth bellach ar gael ynglŷn â nifer o feysydd iechyd sy'n gysylltiedig â datblygiad plentyn, er enghraifft

  • defnyddio'r tŷ bach
  • bwyta'n iach ac ymarfer corff, gan gynnwys rheoli pwysau
  • lles ac iechyd meddwl

Cysylltwch â'r ysgol os hoffech fwy o wybodaeth neu mae croeso i chi gysylltu gyda'r nyrs er mwyn trafod ymhellach:- 01446 704114

 

We are very fortunate to be working closely with a team of school nurses who support the needs of our learners. They visit the school for a number of reasons including assessing pupils' hearing in the early years. You can also seek advice, help and support on a number of other areas related to health and child development, for example,

  • toileting advice
  • healthy eating and exercise, including weight management
  • well-being and mental health

Please contact the school if you would like more information or you can contact the nurse for a discussion: -

01446 704114

 

Top