School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

Ein cymuned / Our community

Mae llu o weithgareddau wedi'u trefnu yn Y Bont-faen ar gyfer dathlu wythnos Balchder eleni! Dewch yn llu i ddathlu a chroeso i bawb @ysgoliolo 

A host of activities have been organised in Cowbridge to celebrate Pride week this year! A warm welcome to all who wish to come and celebrate @ysgoliolo

WYTHNOS BALCHDER Y BONTFAEN / COWBRIDGE PRIDE WEEK

LLYFRGELL Y BONTFAEN / COWBRIDGE LIBRARY

NADOLIG CLWB CWTSH CHRISTMAS

Bydd Clwb Cwtsh yn cynnal gwers Gymraeg syml i rieni sy’n cynnwys caneuon a geirfa Nadoligaidd.  Os oes diddoedeb gennych i ymuno, croeso i chi ddanfon e-bost at rachel.matthews@meithrin.cymru i gofrestru. Cynhelir y sesiwn ar Zoom.

Clwb Cwtsh will be holding a simple Welsh lesson for parents which includes Christmas songs and vocabulary. If you are interested in joining this session, please send an e-mail to rachel.matthews@meithrin.cymru to register. The session will be held on Zoom.

Gwasanaeth Nyrsio Ysgolion Cynradd / Primary School Nursing Service

Rydym yn ffodus iawn o fod yn gweithio'n agos gyda thîm o nyrsys ysgol sydd yn cefnogi anghenion ein dysgwyr. Maent yn ymweld â'r ysgol am nifer o resymau gan gynnwys asesu clyw disgyblion yn y blynyddoedd cynnar. Mae cyngor, cymorth a chefnogaeth bellach ar gael ynglŷn â nifer o feysydd iechyd sy'n gysylltiedig â datblygiad plentyn, er enghraifft

  • defnyddio'r tŷ bach
  • bwyta'n iach ac ymarfer corff, gan gynnwys rheoli pwysau
  • lles ac iechyd meddwl

Cysylltwch â'r ysgol os hoffech fwy o wybodaeth neu mae croeso i chi gysylltu gyda'r nyrs er mwyn trafod ymhellach:- 01446 704114

 

We are very fortunate to be working closely with a team of school nurses who support the needs of our learners. They visit the school for a number of reasons including assessing pupils' hearing in the early years. You can also seek advice, help and support on a number of other areas related to health and child development, for example,

  • toileting advice
  • healthy eating and exercise, including weight management
  • well-being and mental health

Please contact the school if you would like more information or you can contact the nurse for a discussion: -

01446 704114

 

Top