School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

MEITHRIN / NURSERY

Croeso i'r Meithrin 2023 - 2024!

Welcome to the Nursery 2023 - 2024!

 

TYMOR YR HAF 2024

Ym mhle mae'r trychfilod yn byw? / Where do the minibeasts live?

Cylch bywyd y lindysyn / The life cycle of the caterpillar

Ymchwilio i drychfilod / Exploring minibeasts

Mwynhau heriau a gweithgareddau annibynnol / Enjoying challenges and independent activities

Trefnu Dameg yr Heuwr / Ordering the Parable of the Sower

Ymchwil i dyfiant yn yr ardal leol a'n synhwyrau / Exploring spring growth in our local area and our senses

TYMOR Y GWANWYN 2024

Uno deunyddiau i greu ty 3d i'r Tri Mochyn Bach / Joining materials to make a 3d house for the Three Little Pigs

Murlun yn ffurf Rhiannon Roberts - ymarfer creu llinellau amrywiol, darlunio ty, paentio gyda dyfliw / Our mural in the style of Rhiannon Roberts - practising drawing a variety of lines, drawing our houses, painint with watercolours

Ymarfer trefnu nifer a rhifau - Meithrin - Practising ordering amounts and numbers

Ymarfer sgiliau plygu, troelli a thorri / Practising folding, twisting and cutting skills

Diolch Mr a Mrs Francis am rannu eich profiadau gwaith gyda ni! Thank you Mr and Mrs Francis for sharing your business experiences with us!

Trefnu tai'r tri mochyn bach / Ordering the 3 little pigs houses

Adolygu enwi/grwpio deunyddiau / Revising naming/grouping materials

Adeiladu tai'r 3 mochyn bach / Building the three little pigs houses

Mwynhau chwarae rol yn nhy y tri mochyn bach / Enjoying role play in the three little pigs house

Helfa'r stori'r tri mochyn bach / Three little pigs story hunt

Beth welwn ni? What did we see in the local area?

Ymarfer dilyniant o siapiau / Practising a sequence of shapes

TYMOR YR HYDREF 2023

Helfa olion traed; casglu a chofnodi data anifeiliaid a ddaeth i'r ardd / Footprints hunt; collecting and recording data of which animals came to our garden at night

Mwynhau rhai o'n heriau - anifeiliaid / Enjoying some of our independent challenges - animals

Trefnu'n olion traed / Size ordering of our footprints

Mwynhau Plant Mewn Angen gyda Bl 6 / Enjoying Children in Need with Yr 6

Rhai o'n heriau - Diwali - A few of our independent challenges

Cynllunio a chreu llusern - Diwali - Planning and creating a lantern

Oriel Gelf Starry Night Art Gallery

Starry Night - defnyddio'r sgiliau ag addysgwyd - bron yn barod! / Using the skills we've learned - Starry Night - almost ready!

Datblygu sgiliau celf - siapiau chwyrliog a phatrymau / Developing art skills - swirly shapes and patterns

Datblygu sgiliau celf - ton / Developing art skills - tone

Dydd a nos, golau a thywyllwch a ffynonellau golau / Day and night, light and dark and light sources

Darganfod patrymau yn yr ardal allanol / Finding patterns in the outdoor area

Datblygu sgiliau darlunio megis ffurfio cylch a darlunio fi fy hun / Developing drawing skills like circles and drawing myself

Datrys problem - ydy bath doli yn llawn? / Problem solving - is dolly's bath full?

Printio papur wal yn yr ystafell wely a chwarae rol / Printing wall paper for our bedroom and role playing

Rhai heriau eraill / Some of our independent challenges

Cryf (loud) a thawel (quiet)

Ymarfer Corff

Plant hapus wrth gofrestru! Happy children during morning registration!

Gemau Geirfa'r Corff / The Body Vocabulary Games

Gweithdy Cerddoriaeth Music Workshop

Still image for this video

Gweithdy Cerddoriaeth Music Workshop

Rhai sgiliau eraill Other skills

Helfa Bingo Lliwiau Hapus! Lliwiau Hapus! (Happy Colours!) Bingo Hunt

Croeso i'r Meithrin 2022 - 2023!

Welcome to the Nursery 2022 - 2023!

Casglu data a chreu hufen ia - blasus! Data collecting and making ice cream - yum!

Archarwyr Seren a Sbarc Superheroes

Top