School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

Pwy yw pwy? / Who's who?

Dyma ni! Who's who?

Ein nod yn Ysgol Iolo Morganwg yw creu a chynnal cymuned hapus, diogel a gofalgar, a daw'r staff i adnabod y plant yn gyflym iawn gan feithrin yr ymdeimlad cryf o gymuned sy'n perthyn i'r ysgol. Rydym yn cydweithio’n agos fel tîm gyda’r nod o ddarparu’r cyfleoedd dysgu a phrofiadau ysgol gorau posib ar gyfer ein disgyblion i gyd, wrth iddynt ddilyn eu taith drwy Ysgol Iolo Morganwg ac addysg Gymraeg. Dyma ni!

Our aim at Ysgol Iolo Morganwg is to create and maintain a happy, safe and caring learning environment, where the staff are able to get to know the pupils well, fostering a strong sense of community within the school. We work closely as a team with the aim of providing our pupils with the best possible learning opportunities and school experiences for all, as they follow their path through Ysgol Iolo Morganwg and Welsh medium education. Here we are!

Top