School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

Dyddiadau'r tymor / Term dates

Diwrnodau HMS Ychwanegol 2022/23-2024/25

Mae LlC newydd gyhoeddi canlyniad eu hymgynghoriad sy’n golygu y bydd Diwrnod HMS ychwanegol ar gyfer eleni a blynyddoedd academaidd 2023/24 a 2024/25, gweler yma am y datganiad ysgrifenedig. 

 

Extra Inset Days 2022/23-2024/25

WG has just announced the outcome of their consultation which means that there will an extra INSET Day for this year and the 2023/24 and 2024/25 academic years, please see here for the written statement.  

 

Gwyliau yn ystod y tymor     

Nid yw’r ysgol yn annog gwyliau yn ystod adeg tymor.  Fodd bynnag, dylid sicrhau fod unrhyw gais am wyliau yn cael ei gyflwyno yn ysgrifenedig neu drwy e-bost i’r Pennaeth.  Fe fydd nifer y diwrnodau o wyliau yn cael eu cyfri a phresenoldeb y disgybl yn cael ei ystyried wrth awdurdodi gwyliau.

Holidays during term time

The school does not encourage holidays during term time.  However, any requests for holiday absence should be made in writing to the Headteacher or sent by e-mail. The number of holiday days taken will be monitored and the pupil’s attendance record will be considered before holidays are authorised.

    * = HMS                                                                                                                                                                        

DYDDIADAU GWYLIAU YSGOL 2022/2023

Cyfnod

Dechrau

Hanner Tymor

Diwedd

Nifer y Diwrnodau Ysgol 

 

 

Dechrau

Diwedd

 

 

 

Hydref

2022

*Llun

5 Medi

2022

Dydd Llun

31 Hydref

2022

Dydd Gwener

4 Tach 2022

Dydd Gwener

23 Rhag

2022

 

75

 

Gwanwyn

2023

 

 

Dydd Llun

9 Ion

2023

 

Dydd Llun

20 Chwe

2023

 

Dydd Gwener

24 Chwe

2023

 

Dydd Gwener

31 Maw

2023

 

 

55

 

 

Haf

2023

 

 

Dydd Llun

17 Ebrill

2023

 

 

Dydd Llun

29 Mai

2023

 

Dydd Gwener

2 Mehefin

2023

 

* Dydd Llun

24 Gorffennaf

2023

 

 

64

 

 

 

 

 

 

CYFANSWM

195

 

Bydd Dydd Llun 5 Medi 2022 a * Dydd Llun 24 Gorffennaf 2023 yn cael eu dynodi yn ddiwrnodau HMS ar gyfer pob Ysgol a Gynhelir gan yr AALl.

Bydd yr holl ysgolion ar gau ar Ddydd Llun 1 Mai 2023 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

Dyddiadau arwyddocaol:    Nadolig         Dydd Sul 25 Rhagfyr 2022

                                            Pasg             Dydd Gwener y Groglith 7 Ebrill 2023

                                                                 Dydd Llun y Pasg 10 Ebrill 2023

                        Gwyliau banc mis Mai         Dydd Llun 1 Mai 2023

                                                                    Dydd Llun 29 Mai 2023

 

HMS ychwanegol i’w cadarnhau – gweler OurSchoolsApp

 

 

*=INSET

SCHOOL HOLIDAY DATES 2022/2023

 

Term

Begin

Half term

End

No. of School

 

 

Begin

End

 

Days

Autumn

2022

* Mon

5 Sept

2022

Monday

31 Oct

2022

Friday

4 Nov 2022

Friday

23 Dec

2022

 

75

 

 

Spring

2023

 

 

Monday

9 Jan

2023

 

Monday

20 Feb

2023

 

Friday

24 Feb

2023

 

Friday

31 Mar

2023

 

 

55

 

 

Summer

2023

 

 

Monday

17 April

2023

 

Monday

29 May

2023

 

Friday

2 Jun

2023

 

*Monday

24 July

2023

 

 

64

 

 

 

 

 

TOTAL

195

 

Mon 5 Sept 2022 and *Monday 24 July 2023 will be designated INSET days for all LEA Maintained Schools. The remaining three INSET days to be taken will be at the discretion of each individual school following appropriate consultation with staff.

All schools will be closed on Monday 1 May 2023 for the May Day Bank Holiday.

Significant dates:      Christmas                  Sunday 25 December 2022

                                   Easter                       Good Friday 7 April 2023

                                                                    Easter Monday 10 April 2023

                                    May Bank Holidays Monday 1 May 2023

                                                                    Monday 29 May 2023

Further INSET days TBC – please see OurSchoolsApp

 

Top