School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

CRAFF / PTA

DIWRNOD Y LLYFR / WORLD BOOK DAY

TWMPATH DYDD GWYL DEWI DANCE

DISGO SANTES DWYNWEN DISCO

COED NADOLIG /CHRISTMAS TREES

Unwaith eto mae'r ysgol wedi cofrestru gyda chwmni coed Nadolig Tŷ Cerrig! Felly os byddwch chi'n prynu'ch coeden Nadolig oddi wrth Tŷ Cerrig, rhowch Iolo fel yr ysgol o'ch dewis a byddwn ni'n cael canran o gost y goeden chi'n ei phrynu heb unrhyw gost ychwanegol i chi! Once again we are a registered school with Ty Cerrig Christmas trees! If you are buying a tree from Ty Cerrig please select Iolo as your school of choice and we get a percentage of the cost of the tree you are buying at no extra cost to you!

Diolch!

CRAFF - CAIS AM AELODAU NEWYDD / CRAFF (PTA) - A CALLOUT FOR NEW MEMBERS

TWMPATH DYDD GWYL DEWI DANCE

CYMDEITHAS RHIENI, ATHRAWON A FFRINDIAU (CRAFf).

Mae addysg plant yn dibynnu ar bartneriaeth iachus rhwng yr ysgol a'r rhieni. Mae Ysgol Iolo Morganwg yn ddyledus i gnewyllyn o rieni a frwydrodd yn ddi-ffael am addysg Gymraeg yn y Bontfaen. Mae'r ysgol wedi elwa erioed o gefnogaeth y rhieni, ac aelodau eraill y teulu a chyfeillion, am help ar gyfer cefnogaeth dysgu, adnoddau a chodi arian. Mae gan yr ysgol gymdeithas rhieni a ffrindiau - CRAFF. Maent yn griw gweithgar sydd yn gyfrifol am drefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau ar gyfer teuluoedd neu oedolion e.e noson gwis, barbeciw, ffair, dawns haf a llawer mwy. Maent hefyd yn trefnu cynllun tocynnau Tesco, a chynllun rhodd cymorth , ac mae'r CRAFF yn croesawu unrhyw gymorth boed wrth i chi roi arian, amser, arbenigedd neu unrhyw syniadau newydd. Ceir mwy o wybodaeth ar trydar @ysgoliolocraff ac ar OSA.

Mae cronfa CRAFf wedi talu am amrywiaeth o adnoddau sydd yn cefngi’r cwricwlwm, ac we fydd gwariant CRAFF yn cael ei gysylltu gyda blaenoriaethau Cynllun Gwella’r Ysgol, yn flynyddol. Yn y pendraw y disgyblion - gan gynnwys EICH PLENTYN chi - sy'n elwa o weithgarwch a gwaith caled CRAFf felly ymunwch gyda ni da chi!!

 

PARENTS, FRIENDS AND TEACHERS ASSOCIATION (CRAFf).

Children's education depends on a healthy partnership between the school and parents. Ysgol Iolo Morganwg is indebted to a group of parents who voiced their support for Welsh medium education in Cowbridge, and were instrumental in establishing the school. The school has always benefited from the support of parents, and other family members and friends, for help and support, resources and fundraising. We have a very active PTA group - CRAFf, who organise events for families and adults, including quiz nights, barbecues, summer fair, summer ball and much more. They also organise the Tesco ticket scheme and gift aid for the school, and would welcome your support through donating money, time, expertise or any new ideas. More information can be found on twitter @ysgoliolocraff and OSA.

The CRAFf fund has paid for a variety of resources that support the curriculum, and CRAFF expenditure is linked annually, to the School Improvement Plan priorities. Ultimately the pupils - including YOUR CHILD - benefit from the hard work and efforts of CRAFf members, so please join us!

CRAFF / PTA

Top