School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

Gwybodaeth ddefnyddiol / Useful information

ADNODDAU DEFNYDDIOL
Rydym wedi casglu amrywiaeth o ddolenni cyswllt, gwybodaeth a rhestri o apiau defnyddiol ar eich cyfer, er mwyn cefnogi dysgu o adref trwy gyfrwng y Gymraeg a iechyd a diogelwch ein disgyblion. Gobeithio y byddant o werth i chi a chysylltwch os allwn eich cefnogi mewn unrhyw ffordd arall.

USEFUL RESOURCES
We have put together a list of apps, information and links to useful resources which we hope will help you support your child’s learning, through the medium of Welsh as well as supporting health and safety of our pupils. We hope that you find them useful and please get in touch if we can support you in any other way.

SESIWN GALW FEWN ADY - ALN POP IN SESSION

GWAHODDIAD

CROESO  i bawb i ymweld a'n sesiwn 'Galw Fewn' nesaf sydd ar Ddydd Gwener am 2.00y.h yn neuadd yr ysgol.

Bydd yn gyfle gwych i ddysgu am weithdrefnau ADY o fewn yr ysgol, ac am sgwrs dros baned. Bydd nyrs yr ysgol yn rhannu gwybodaeth am wasanaethau sydd ar gael i rieni a bydd aelod o dîm CELT+ Bro Morgannwg yn sôn am yr hyn sydd ar gael i gefnogi rhieni yn y Fro. Edrychwn ymlaen at eich croesawu!

 

AN INVITATION

Everyone is WELCOME to join us for our next 'Pop in' session which will be held on Friday at 2.00pm in our school hall.

This is a great opportunity to learn about ALN procedures within the school, and for a chat over a cup of tea. The school nurse will share information about services available to parents and a member of the CELT+ Vale of Glamorgan team will talk about what is available to support parents in the Vale. We look forward to welcoming you!

GWASANAETHAU NYRS YSGOL / SCHOOL NURSE SERVICES

CYRSIAU I RIENI / COURSES FOR PARENTS

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnal nifer o gyrsiau a rhaglenni hyfforddi yn benodol ar gyfer rhieni ac oedolion. Ar adeg pan fo rhai rhieni’n ei chael hi’n anodd cefnogi eu teuluoedd mae llawer o’r cyrsiau hyn am ddim.

Gallech ddysgu AM DDIM - gyda chyllid newydd sbon ar gael!

 

Cardiff and Vale College run a number of courses and training programmes specifically for parents and adults.  At a time where some parents are finding it difficult to support their families many of these courses are completely free.

You could learn for FREE - with brand new funding available!

Gwybodaeth ddefnyddiol i rieni am ddiogelu, oddi wrth yr NSPCC fel rhan o Wythnos Genedlaethol Diolgelu.

Safeguarding information from the NSPCC for parents and carers, as part of this year’s National Safeguarding Week.

HWB A GOOGLE CLASSROOMS - CANLLAWIAU I RIENI

HWB AND GOOGLE CLASSROOMS - GUIDE FOR PARENTS

HWB

MEWNGOFNODI I HWB - CANLLAWIAU
HOW TO LOG INTO HWB - INSTRUCTIONS

Newidiadau i'r Cwricwlwm / Curriculum Changes

Top