School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

Derbyniadau ysgol / School admissions

MYNEDIAD

Fel arfer, bydd disgyblion newydd yn cychwyn yn y Derbyn ym mis Medi'r flwyddyn ysgol y cyrhaeddant eu pumed pen-blwydd, neu, i'r Meithrin y tymor yn dilyn eu trydydd pen-blwydd. Bydd y rhai sy'n troi'n dair cyn diwedd gwyliau'r haf yn cael cynnig lle Meithrin yn y sesiwn fore gyda Mrs Tudur yr athrawes ddosbarth. Bydd y rhai sy'n troi'n dair yn ystod tymor yr hydref a thymor y gwanwyn yn cael cynnig lle prynhawn, yn ein darpariaeth cyn-Feithrin Dosbarth Iolo Bach, gyda Miss Rose (CALU) yn arwain y sesiwn. Bydd gan y disgyblion hyn fynediad i'r ddarpariaeth Feithrin bore, y flwyddyn academaidd ganlynol.

Os ydych yn symud i’r ardal ac am wneud cais i’r ysgol, ffoniwch i gael sgwrs. Bydd y ceisiadau hyn eto yn digwydd srwy’r cyngor- gweler y ddolen gyswllt isod.

Dylid cyfeirio unrhyw geisiadau am fynediad i’r ysgol i Adran Fynediad Cyngor Sir Bro Morgannwg.

 

ADMISSIONS

Pupils will normally be admitted to reception class in the September of the school year in which they become five, or in the case of the Nursery, the term after their third birthday. Those turning three before the end of the summer holidays will be offered a Nursery place in the morning session where Mrs Tudur is the class teacher. Those turning three during the autumn term and spring term will be offered a Rising 3 place in our afternoon pre-Nursery provision, Dosbarth Iolo Bach, with Miss Rose (HLTA). These pupils will then have access to the Nursery provision the following academic year.

If you are moving to the area, and wish to apply for a place at our school, please feel free to give us a ring. Applications will need to be made through the council - please see link below.

Any applications for school admission should be directed to the Admissions Department at the Vale of Glamorgan County Council.

Croeso i'r Cyfnod Sylfaen! Welcome to the Foundation Phase!

Top