School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

BLWYDDYN 2 / YEAR 2

Amgueddfa Caerdydd yn chwilio am ddeinosoriaid!

Looking for dinosaurs at Amgueddfa Caerdydd!

Pawb yn llwgu ar ôl chwilio am ddeinosoriaid!

Everyone is hungry after searching for dinosaurs!

Sgwiglio ac ymchwilio i 'Ddeinosoriaid y Fro' yn yr amgueddfa!

Squiggle and explore 'Dinosaurs of the Vale' in the museum!

Synau'r Deinosoriaid!

Sounds of the Dinosaurs!

IMG_4182.MOV

Still image for this video

IMG_4183.MOV

Still image for this video

Crymbl Riwbob o'r ardd!

Rhubarb crumble from the garden!

Gwerthu sebon yn y Ffair Haf

Selling soap in the School Fair

Ar eich marciau! Barod! Ewch!

On your marks! Get set! Go!

Ras Rhwystr

Obstacle Race

Ras Ŵy ar Lwy

Egg and Spoon Race

Ras Rhedeg

Running Race

 

Ras Hwyl

Fun Race

Ras Pêl

Ball Race

Diwrnod Hwyl y Môr-ladron!

Pirate Fun Day!

Mae digon o Fitamin C ym Mlwyddyn 2!

There is enough Vitamin C in Year 2!

Ffatri Sebon Blwyddyn 2!

Year 2 Soap Factory!

Llong newydd i Barti Ddu!

A new ship for Barti Ddu!

 

Ennill cystadleuaeth 'WCW!' 

WCW competition won!

'Darpariaeth Môr-ladron' ym Mlwyddyn 2

'Pirate Provision' in Year 2

 

'Diogelwch Tân' gyda Mr Morris

'Fire Safety' with Mr Morris

Bysedd gwyrddion Blwyddyn 2!

Year 2 green fingers!

Ennill cystadleuaeth Wcw eto! Edrych ymlaen at ddarllen ein gwobr 'Pump Prysur Twm a'r Trysor!'

Winning the Wcw competition again! We are all looking forward to reading our prize 'Pump Prysur Twm a'r Trysor!

Pwy sy'n cuddio yn Ysgol y Goedwig?

Who is hiding in Forest School?

Galeri Greulon Llynges Pontyfon!

Llynges Pontyfon's Cruel Gallery!

 

Ymarfer sgiliau rheoli pêl yn barod i rholio peli canon ar Lynges Pontyfon!

Practicing ball control skills ready to roll cannonballs on Llynges Pontyfon!

Dilyn cyfarwyddiadau sut i greu môr-ladron gyda Huw Aaron! Aaargh!

Following Huw Aaron's instructions on how to draw pirates! Aaargh!

Twrio'r Traeth

Beachcombers

Her Ddarllen

Reading Challenge

Sain Ffagan

Edrych trwy dwll y clo, 

Mae ditectifs gorau'r Fro!

Carnifal Iolo

Barod am Garnifal Iolo! 

Ready for the Carnifal Iolo!

Dathlu yng Ngharnifal Iolo!

Celebrating in Carnifal Iolo!

Ymarfer rhythmau gyda offerynnau Samba!

Practising rhythms with Samba instruments!

Pontypridd

Evan James a James James - Anthem Cymru

Anthem Cymru.mp4

Still image for this video

Twymo'r corff cyn y ras fawr!

Warming up the body before the big race!

Oes Guto Nyth Brân ym Mlwyddyn 2?

Do we have a Guto Nyth Brân in Year 2?

Ar eich marciau! Barod! Ewch!

Ready! Steady! Go!

IMG_2887.MOV

Still image for this video

IMG_2885.MOV

Still image for this video

IMG_2886.MOV

Still image for this video

IMG_2888.MOV

Still image for this video

Gwerthu cynnyrch o Gymru yn Siop Fach Iolo!

Selling products from Wales in Siop Fach Iolo!

Merthyr Tudful

Eisteddfod Sir - Ysgol Gyfun Glantaf

Diwrnod y Llyfr

World Book Day

Aberhonddu

Fedrwch chi arbrofi i weld pa ddeunydd sydd yn wrthddwr i wneud côt law newydd i Clamp a Pitw?

Can you investigate which material is waterproof to make a new raincoat for Clamp & Pitw?

Eisteddfod Gylch - Ysgol Uwchradd Bro Morgannwg

 

Dydd Gwyl Ddewi

Dydd Gwyl Ddewi hapus i bawb!

Ladi Fach Gymreig

A Welsh Lady

Dawnsio Gwerin

Folk Dancing

Dilyn cyfarwyddiadau Huw Aaron ar 'Criw Celf' i greu baner Cymru.

Follow Huw Aaron's instructions on 'Criw Celf' to create a Welsh flag.

 

Aberystwyth 

Artistiaid yn arbrofi gyda marciau amrywiol i greu golygfa Cantre'r Gwaelod.

Artists experimenting with mark making to create a scene of Cantre'r Gwaelod.

Machynlleth

Blwyddyn 2 yn 'Senedd Iolo' yn ysgrifennu rheolau newydd i Gymru!

Year 2 at 'Senedd Iolo' writing new rules for Wales!

Senedd Iolo.mp4

Still image for this video

Owain Glyndwr.mp4

Still image for this video

Dolgellau

Fedrwch chi ddewis y 4 peth pwysicaf i'w roi yn y bag yn barod i ddringo Cadair Idris?

Can you choose the 4 most important things to pack in the bag ready to climb Cadair Idris?

Creu pont fel tîm i groesi Afon Wnion!

Working as a team to create a bridge to cross Afon Wnion!

Caernarfon

Pa 4 rhan o gastell fydd yn amddiffyn Llywelyn Ein Llyw Olaf?

Which 4 parts of a castle will protect Llywelyn Ein Llyw Olaf?

Fedrwch chi ffeindio rhwyd sy'n creu bocs brechdanau i Clamp a Pitw?

Can you find a net that creates a lunchbox for Clamp and Pitw?

Ynys Môn

Llanfair...be?

Llanfairpwll Blwyddyn 2 2024.mp4

Still image for this video

Defnyddio sgiliau datrys problemau

Use problem solving skills

Sut allwn ni ddadmer calon Maelon yn gyflym?

How can we thaw Maelon's heart quickly?

Enillwyr cystadleuaeth Wcw...eto!

Winners of Wcw competition...again!