School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

BLWYDDYN 2 / YEAR 2

Twrio'r Traeth

Beachcombers

Her Ddarllen

Reading Challenge

Sain Ffagan

Edrych trwy dwll y clo, 

Mae ditectifs gorau'r Fro!

Carnifal Iolo

Barod am Garnifal Iolo! 

Ready for the Carnifal Iolo!

Dathlu yng Ngharnifal Iolo!

Celebrating in Carnifal Iolo!

Ymarfer rhythmau gyda offerynnau Samba!

Practising rhythms with Samba instruments!

Pontypridd

Evan James a James James - Anthem Cymru

Anthem Cymru.mp4

Still image for this video

Twymo'r corff cyn y ras fawr!

Warming up the body before the big race!

Oes Guto Nyth Brân ym Mlwyddyn 2?

Do we have a Guto Nyth Brân in Year 2?

Ar eich marciau! Barod! Ewch!

Ready! Steady! Go!

IMG_2887.MOV

Still image for this video

IMG_2885.MOV

Still image for this video

IMG_2886.MOV

Still image for this video

IMG_2888.MOV

Still image for this video

Gwerthu cynnyrch o Gymru yn Siop Fach Iolo!

Selling products from Wales in Siop Fach Iolo!

Merthyr Tudful

Eisteddfod Sir - Ysgol Gyfun Glantaf

Diwrnod y Llyfr

World Book Day

Aberhonddu

Fedrwch chi arbrofi i weld pa ddeunydd sydd yn wrthddwr i wneud côt law newydd i Clamp a Pitw?

Can you investigate which material is waterproof to make a new raincoat for Clamp & Pitw?

Eisteddfod Gylch - Ysgol Uwchradd Bro Morgannwg

 

Dydd Gwyl Ddewi

Dydd Gwyl Ddewi hapus i bawb!

Ladi Fach Gymreig

A Welsh Lady

Dawnsio Gwerin

Folk Dancing

Dilyn cyfarwyddiadau Huw Aaron ar 'Criw Celf' i greu baner Cymru.

Follow Huw Aaron's instructions on 'Criw Celf' to create a Welsh flag.

 

Aberystwyth 

Artistiaid yn arbrofi gyda marciau amrywiol i greu golygfa Cantre'r Gwaelod.

Artists experimenting with mark making to create a scene of Cantre'r Gwaelod.

Machynlleth

Blwyddyn 2 yn 'Senedd Iolo' yn ysgrifennu rheolau newydd i Gymru!

Year 2 at 'Senedd Iolo' writing new rules for Wales!

Senedd Iolo.mp4

Still image for this video

Owain Glyndwr.mp4

Still image for this video

Dolgellau

Fedrwch chi ddewis y 4 peth pwysicaf i'w roi yn y bag yn barod i ddringo Cadair Idris?

Can you choose the 4 most important things to pack in the bag ready to climb Cadair Idris?

Creu pont fel tîm i groesi Afon Wnion!

Working as a team to create a bridge to cross Afon Wnion!

Caernarfon

Pa 4 rhan o gastell fydd yn amddiffyn Llywelyn Ein Llyw Olaf?

Which 4 parts of a castle will protect Llywelyn Ein Llyw Olaf?

Fedrwch chi ffeindio rhwyd sy'n creu bocs brechdanau i Clamp a Pitw?

Can you find a net that creates a lunchbox for Clamp and Pitw?

Ynys Môn

Llanfair...be?

Llanfairpwll Blwyddyn 2 2024.mp4

Still image for this video

Defnyddio sgiliau datrys problemau

Use problem solving skills

Sut allwn ni ddadmer calon Maelon yn gyflym?

How can we thaw Maelon's heart quickly?

Enillwyr cystadleuaeth Wcw...eto!

Winners of Wcw competition...again!

Dawnsio Gwerin Cylch y Cymry

Cylch y Cymry Folk Dancing

Dawnsio Gwerin 1.mp4

Still image for this video

Dawnsio Gwerin 2 .mp4

Still image for this video

Arbrofi gyda gwaith Huw Aaron i greu Tocyn teithio i Clamp a Pitw.

Experimenting with Huw Aaron's work to create a Travel Ticket for Clamp and Pitw.

Enillwyr 'Cystadleuaeth Tocyn Teithio' i Clamp a Pitw!

Winners of the 'Travel Ticket Competition' for Clamp and Pitw!

 

Pwncio gyda'r Fari Lwyd yn y Duke of Wellington, Y Bontfaen!

Welcoming the Fari Lwyd to the Duke of Wellington, Y Bontfaen!

Y Fari Lwyd - Duke.mp4

Still image for this video

Blwyddyn Newydd Dda!

Happy New Year!

Blwyddyn Newydd Dda.mp4

Still image for this video

Creu pyped o'r Fari Lwyd

Creating a puppet of the Fari Lwyd

Paratoi 'Perllan' i groesawu'r Fari Lwyd i'r Bontfaen!

Preparing a 'Perllan' to welcome the Fari Lwyd to the Bontfaen!

Tocyn Teithio

Travel Ticket

Blwyddyn Newydd Dda!

A Happy New Year!

Wedi joio gwrando ar Myrddin ap Dafydd yn darllen ei lyfr newydd 'Nadolig y Gath yn Sain Ffagan'

Enjoyed listening to Myrddin ap Dafydd reading his new book 'Nadolig y Gath yn Sain Ffagan'

Blwyddyn 2 yn dilyn 'Calendr Caredig' WCW!

Year 2 following WCW's 'Kind Calendar!'

'Siarad Sionc a 'Sgwennu Slic' gyda Myfanwy Neal

 

Blwyddyn 2 yn canu carolau, creu torch a stori yng Nghylch Meithrin y Bontfaen.

Year 2 singing carols, creating a wreath and story time at Cylch Meithrin y Bontfaen.

VID_20231214_132944.mp4

Still image for this video

VID_20231214_133608.mp4

Still image for this video

Sioe Nadolig Blwyddyn 1 a 2 - Ben Set

Year 1 and 2 Christmas Show - Ben Set

Sioe Nadolig ✨ Ben Set ✨ Christmas Show

Siocled poeth i sêr y sioe!

Hot chocolate for the stars of the show!

Enillydd Torch Blwyddyn 2 - Llongyfarchiadau!

Year 2 Wreath Winner - Congratulations!

Diwrnod Siwmper Nadolig - Achub y Plant

Christmas Jumper Day - Save the Children

Swyn yn y Memo

Swyn at the Memo

Superllysiau a Superffrwythau i'r adwy!

Superveg and Superfruit to the rescue!

Sbectol newydd i bawb ym Mlwyddyn 2!

New glasses for everyone in Year 2!

Diwrnod Plant Mewn Angen

Children in Need Day

Blwyddyn 1 a 2 yn ymweld â Llyfrgell y Bontfaen ac yn cyfarfod Archarwyr y Fro-Bethan Knox Menter Iaith Bro Morgannwg, Ben a'r staff yn y Llyfrgell a PC Davies!

Year 1 and 2 visiting Bontfaen Library and meeting Superheroes of the Vale-Bethan Knox Menter Iaith Bro Morgannwg, Ben and the staff at the Library and PC Davies!

Blwyddyn 2 yn hapus iawn yn eu hetiau Wcw!

Happy Year 2 in their Wcw hats!