School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

Dogfennau Allweddol / Key Documents

Trosolwg Cynllun Datblygu Ysgol / School Development Plan Overview

Ysgol / School: Ysgol Iolo Morganwg 2023 2024
Dyrennir y Grant Datblygu Disgyblion (GDD) i ysgolion gyda disgyblion sy'n dod o deuluoedd incwm isel ac s’yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim PYDd ) a disgyblion sydd wedi derbyn gofal yn barhaus am fwy na chwe mis ( Disgwylir i ysgolion wneud y defnydd gorau o'r arian hwn i weithredu strategaethau cynaliadwy a fydd yn dod â newidiadau yn gyflym i ddysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim neu sy'n LAC.
Fel ysgol , rydym wedi cytuno ar y cynllun canlynol.

The Pupil Development Grant (PDG) is allocated to schools with pupils who come from low income families and are currently known to be eligible for free school meals (e FSM) and pupils who have been looked after continuously for more than six months (LAC). Schools are expected to make the best use of this funding to implement sustainable strategies that will quickly bring about changes for learners eligible for free school meals or who are LAC.
As a school we have agreed on the following plan:

GWARIANT GDD /PDG SPENDING

Top