School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

Elusennau / Charities

DIWRNOD SIWMPERI DOLIG - CHRISTMAS JUMPER DAY

Rydyn ni'n cymryd rhan yn Niwrnod Siwmper Nadolig Achub y Plant ddydd Iau 8 Rhagfyr ac eleni, mae'n mynd i fod ddwywaith cystal ag erioed o'r blaen! Mae hynny oherwydd bod y llywodraeth wedi addo rhoi'r un faint ag y byddwch chi'n ei roi ar Ddiwrnod Siwmper y Nadolig*. Dyblu'r arian, dwbl yr hwyl!

Cliciwch y botwm Rhowch Nawr uchod i gyfrannu £2 (neu fwy os ydych chi'n teimlo'n hael...) a bydd llywodraeth y DU yn ei ddyblu. Mae gennym ni ein cod QR ein hunain hefyd: sganiwch y cod gyda chamera eich ffôn a rhoi i'n tîm!

Felly cyfrannwch nawr a helpwch ni i gyrraedd ein targed.

Drwy wisgo ein gwau Nadoligaidd a rhoi, byddwn yn helpu mamau a babanod i gadw'n iach, ac yn rhoi'r cyfle iddynt ar gyfer y dyfodol y maent yn ei haeddu.

Gallai dim ond £20 brynu gwrthfiotigau i helpu deg o blant i drechu diffyg maeth.

 

We're taking part in Save the Children's Christmas Jumper Day on Thursday 8 December and this year, its going to be twice as good as ever before!
That's because the government has promised to give the same amount as you give this Christmas Jumper Day*.Double the funds, double the fun!
Just click the Give Now button above to donate £2 (or more if you're feeling generous...) and the UK government will double it. We've also got our own QR code: just scan the code with your phone camera and donate to our team!
So donate now and help us reach our target.
By pulling on our Christmassy knits and donating, we'll be helping mums and babies stay healthy, and giving them the chance of the future they deserve.
Just £20 could buy antibiotics to help ten children beat malnutrition.
Diolch!

For more information on Save the Children's Christmas Jumper Day and how the government is doubling your donations, please click here.

Top