School Logo

Ysgol Iolo Morganwg

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Contact Details

Newyddion diweddaraf / Latest news

GWYBODAETH MABOLGAMPAU 2024 SPORTS DAY INFORMATION

Annwyl Rieni a Gwarcheidwaid,

Mae'n bleser gennym eich gwahodd i neuadd Ysgol Iolo Morganwg ar Ddydd Mercher 25/10/23 am 4y.h i gyfarfod a Mr Rh Angell Jones, Pennaeth Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Mae Mr Jones yn ymweld â’r ysgol yn flynyddol i gyfarfod disgyblion a rhieni a byddem yn eich annog i ymuno gyda’r cyfarfod os hoffech ddysgu mwy am Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg a manteision addysg Gymraeg. Byddem yn falch iawn i'ch croesawu i'r noson. Mae croeso i chi wahodd eraill sydd efallai yn ystyried addysg Gymraeg, neu'n ystyried trosglwyddo i addysg Gymraeg.

 

Bydd yn gyfle gwych i ddysgu mwy am YGBM a'r hyn gall addysg Gymraeg ei gynnig i'n disgyblion, yn ogystal â deall ymhellach beth yw'n cyfrifoldeb ni fel cymuned ysgol Gymraeg o ran pontio gyda YGBM, ymateb i ofynion Cynllun Strategol Cymraeg Mewn Addysg Y Fro.(CSCA) a her y Llywodraeth o filiwn o siaradwyr Cymraeg #2050!

Mawr obeithiwn y byddwch yn medru ymuno gyda ni

 

Cofion cynnes,

 

 

Dear Parents and Guardians, 

It is our pleasure to invite you to join us on Wednesday 25/10/23 at 4pm in our school hall, to meet Mr Rh Angell Jones, Head of Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Mr Jones visits the school annually to meet pupils and also to meet with parents who might want to learn more about life at Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg and the benefits of Welsh medium education. We would be very pleased to welcome you to the evening. You are also welcome to invite others who may be considering Welsh medium education or considering transferring to Welsh medium education. 

It will be a fantastic opportunity to discuss the benefits of Welsh medium education and what YGBM has to offer our pupils, whilst responding to the Government's 2050 challenge and the requirements of the VOG’s Welsh in Education Strategic Plan (WESP). We will also share further information on what our responsibility is as a Welsh medium school community in terms of transition with YGBM. 

We hope you will be able to join us,

Kind regards, 

Gyda'r gwyliau haf ar gychwyn, a phlant a phobl ifanc yn mwynhau rhyddid wrth chwarae a chrwydro, hoffwn rannu canllawiau diogelwch dwr gyda chi. Diolch.

As the Summer holidays approach with our pupils and young adults free to play and roam, we would like to share some open water safety guidelines with you. Diolch! 

DIOGELWCH DWR / OPEN WATER SAFETY

DYSGU CYMRAEG, cwrs blasu AM DDIM / LEARN WELSH, FREE taster lessons

CODI ARIAN WCRAIN 25/3/22 UKRAINE CHARITY FUNDRAISER

CYFARFODYDD CROESO / WELCOME MEETINGS

TREFNIIADAU MIS MEDI / ARRANGEMENTS FOR SEPTEMBER

CANLLAW DISGYBLION / INFORMATION FOR PUPILS

Mabolgampau / Sports Day.

DYCHWELYD I'R YSGOL / RETURN TO SCHOOL

Top