Bu’n hanner tymor eithriadol o brysur yma yn Ysgol Iolo ac rydym yn prysur agosau at ddiwedd tymor y gwanwyn!  Wele isod ychydig newyddion,hysbysebiadau a dyddiadau pwysig ar gyfer tymor yr haf.

Diwrnod Gwisg Anffurfiol

Caiff y plant ddod i’r ysgol mewn gwisg anffurfiol ar ddydd Gwener, 7fed o Ebrill – cyfranid o £1 tuag at elusen ‘Winston’s Wish’.

Diwrnod HMS

Bydd Dydd Llun, Mehefin y 26ain yn ddiwrnod Hyfforddiant Mewn Swydd i’r staff.  O ganlyniad bydd yr ysgol ar gau i blant.

Arian Cinio

Bydd cost arian cinio yn cynyddu o ddydd Llun, 3ydd Ebrill ymlaen i £2.25 y dydd.  Cofiwch sicrhau fod credyd ar gyfrif Parentpay eich plentyn yn unol a’r polisi ‘Dim Dyled’ newydd, neu fel arall danfonwch frechdanau i mewn ar eu cyfer.  Cofiwch mae’n bosib eich bod yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim.  Mae’r linc isod yn eich cyfeirio at wefan y Cyngor gyda’r ffurflen gais berthnasol. http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/working/education_and_skills/schools/school_meals/Free-School-Meals.aspx

Eisteddfod yr Urdd

Diolchiadau mawr i bob un o’r plant fu’n cystadlu yn yr Eisteddfodau Dawns, Offerynnol, Cân Actol, CogUrdd, Cylch a Sir ynghyd a’r cystadlaethau Celf a Chrefft sydd i’w beirniadu ar ôl y Pasg.  Llongyfarchiadau mawr i’r enillwyr a dymunwn yn dda i’r rhai fydd nawr yn mynd ymlaen i’r Eisteddfod Genedlaethol ym mis Mai.

Celf a Chrefft yr Urdd

Y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd unrhyw ddarnau celf a chrefft ar gyfer yr Eisteddfod yw dydd Llun, y 24ain o Ebrill.  Cyfle gwych i greu campwaith dros y gwyliau Pasg!  Cofiwch gynnwys enw, oedran, ysgol, rhif a theitl y gystadleuaeth yn glir ar gefn pob darn o waith.  Ceir rhestr lawn o’r testunau ar wefan yr Urdd –http://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/cystadlu/amserlen-rhestr-testunau/

Gwirfoddolwyr

Diolchwn i chi rieni a ffrindiau’r ysgol sy’n dod mewn i’r ysgol i helpu ac i gefnogi’r plant gyda’u darllen.  Anogwn i rieni a ffrindiau newydd gysylltu gyda ni os oes amser sbâr gennych i wrando ar blant yn darllen, chwarae gemau mathemateg neu i fod o unrhyw gymorth pellach ym mywyd yr ysgol.  Mae eich gwasanaeth yn bendant yn un gwerthfawr dros ben.  Cysylltwch â ni plîs! Cofiwch, os ydych yn bwriadu gwirfoddoli yn yr ysgol neu gynorthwyo gydag ymweliadau, bydd angen i chi sicrhau fod dau lythyr o eirda wedi eu cwblhau neu lenwi ffurflen DBS. Gofynnwch yn y swyddfa os am gopi o’r templed ar gyfer geirda neu ffurflen DBS – mae’n broses hawdd.

Parcio

Rydym yn parhau i dderbyn cwynion yn ystod y tymor gan ein cymdogion a rhieni ynglyn â’r sefyllfa parcio o amgylch yr ysgol.  Mae nifer dal yn parcio’n anghyfreithlon ac yn ddiwahân ar y strydoedd ar gyrion yr ysgol gan achosi anghyfleustra a pheryglu diogelwch y plant.  Os gwelwch yn dda, parciwch yn ddiogel, ymhellach o gyffiniau’r ysgol, gan ofalu peidio a rhwystro mynediad i gartrefi na pharcio ar gorneli stryd. Bydd swyddogion traffig yn cadw llygaid barcud ar y sefyllfa o bryd i’w gilydd!  Mae’n hanfodol nad ydym yn peryglu bywydau ein disgyblion a’r cyhoedd drwy barcio anystyriol.

Prydlondeb a Phresenoldeb

Mae’r Awdurdod Addysg yn parhau i fonitro presenoldeb yr ysgol yn agos gan gynnwys plant sydd yn cyrraedd yr ysgol yn hwyr yn gyson. Gofynnwn yn garedig i chi sicrhau fod eich plentyn yn cyrraedd yr ysgol erbyn 8.50 a‘ch bod yn gadael i’r swyddfa wybod yn syth am unrhyw absenoldebau oherwydd salwch neu reswm arall.  Mi fyddwch yn parhau i dderbyn gwybodaeth am bresenoldeb eich plant yn ystod y tymor.  Targed yr ysgol ar gyfer eleni yw 96.3%.

Profion Cenedlaethol Darllen a Rhifedd

Blaenrybudd – gweinyddir y profion eleni ar gyfer Bl 2 – 6 rhwng 3/5/17 a’r 10/5/17.  Gwnewch bob ymdrech i sicrhau fod eich plentyn yn bresennol yn ystod y dyddiadau hyn oni bai eu bod yn sal.

Gemwaith a threinyrs

Am resymau iechyd a diogelwch, carwn eich hatgoffa’n garedig nad ydym yn caniatau gwisgo gemwaith i’r ysgol gan gynnwys clustdlysau.  Petaech yn dymuno cael clustdlysau wedi eu gosod, gofynwn i chi ystyried gwneud hynny ar gychwyn gwyliau’r haf fel bo modd eu tynnu’n ddiogel fis Medi.  Yn yr un modd carwn eich hatgoffa taw esgidiau du/glas tywyll a ddylid eu gwisgo i’r ysgol ac nid treinyrs lliwgar.

COFIWCH: GWYL Y BANC MAI 01/05/17 – YSGOL AR GAU