Dyddiadau Pwysig

DIWRNOD Y LLYFR 8/3/2019

Dathlu Diwrnod y Llyfr

 

WYTHNOS IECHYD MEDDWL I BLANT 4/2/19

Byddwn yn codi ymwybyddiaeth drwy gynnal gwasanaeth ysgol, ymrwymo i weithgareddau amrywiol a thrafod pwysigrwydd Iechyd Meddwl o dan y thema Cadw’n iach -tu mewn a thu allan.

Mae canllawiau defnyddiol i rieni ar y ddolen isod.

Tips for Parents (Welsh)

***NEWID DYDDIAD*** Diwrnod Siwmper NadoligDydd Iau 20/12/18

PLANT MEWN ANGEN 16/11/18

Plant mewn angen 2018

Ymunwch yn yr hwyl tra’n helpu eraill!

DYDD MERCHER 24/10/18 DIWRNOD GWISG ANFFURFIOL

DATHLU DIWRNOD T LLEW JONES CELEBRATION DAY

GWASANAETH DIOLCHGARWCH

Fe fyddwn yn cynnal ein Gwasanaeth diolchgarwch ar Ddydd Gwener 19/10/18.

Fe fyddwn yn cefnogi Banc Bwyd y fro drwy gasglu bwydydd penodol (gweler y poster) ac yn cyfrannu’n ariannol tuag at elusen ‘Dementia friendly Cowbridge’.

Gofynnwn i ddisgyblion y Cyfnod Sylfaen gasglu bwydydd a disgyblion Cyfnod Allweddol 2 I gyfrannu drwy ddod a chyfraniad ariannol. Wrth gwrs, mae croeso i chi gyfrannu tuag at y ddau beth!

Diolch am eich cefnogaeth a gofynnwn yn garedig i chi beidio â danfon y nwyddau i’r ysgol tan Ddydd Iau, gan nad oes gennym le i’w storio.

2018 Poster 1 Coffee Meat Mash

TYMOR YR HYDREF

DYDDIADAU PWYSIG HYDREF 18 19

MIS MEDI / SEPTEMBER

Dydd Gwener 28/9/18

Rhieni a ffrindiau Ysgol Iolo Morganwg! Cofiwch alw mewn bore ‘fory am baned a chacen! Cychwyn am 9.15am.

Fe fydd stondin gacennau tu allan i’r neuadd ar ddiwedd y dydd os bydd cacennau yn weddill!

NOSWEITHIAU CROESO WELCOME EVENINGS

Mae sesiynau nosweithiau croeso wedi eu cadarnhau ar y dyddiadau a rannwyd gyda chi yn yr Haf (gweler isod) a mawr obeithiwn y byddwch yn medru mynychu’r cyfarfodydd torfol byr er mwyn cael blas ar fywyd yn nosbarth newydd eich plentyn, a derbyn gwybodaeth am ddysgu ac addysgu a rhediad y dydd. Nid oes noson groeso ar gyfer disgyblion Meithrin a Derbyn, gan fod y rhain eisoes wedi digwydd ar ddiwedd tymor yr Haf. Fe fydd y wybodaeth allweddol yn ymddangos ar wefan yr Ysgol yn fuan wedi’r cyfarfodydd, ac fe gewch wybod maes o law am weithgareddau allgyrsiol a fydd yn cychwyn yn fuan yn yr ysgol.

Diolch i bawb am eu cefnogaeth ar hyd Tymor y Gwanwyn ac edrychwn ymlaen at gychwyn tymor prysur arall. Gweler isod ddolen gyswllt i ganfod rhai o ddyddiadau pwysig sydd ar y gorwel.

Dyddiadau pwysig haf 1

Braf oedd gweld llwyddiant cymaint o blant yn yr Eisteddfod Gylch a Sir, a phob hwyl i’r Ddeuawd, yr Unawd llinynnol a’r Ensemble lleisiol wrth iddynt fynd ymlaen i Eisteddfod Genedlaethol 2018, yn Llanfair ym Muallt yn ystod yr Hanner Tymor. Mae gwybodaeth am ddiwrnodau ac amseroedd y rhagbrofion ar wefan yr Urdd ac fe fydd manylion yn dilyn. Bydd tocynnau maes yn cael eu harchebu i’r cystadleuwyr. Diolch o galon i’r athrawon a’r rhieni am eu gwaith a’u cefnogaeth.

Diolch hefyd am eich ymdrechion gyda gwireddu amcanion Cynllun Siarter iaith wrth i ni dderbyn y wobr Efydd. Ymlaen a ni at y wobr arian yn awr!

Hoffwn eich atgoffa hefyd o bwysigrwydd
– diweddaru manylion cyswllt ffon / e-byst os oes newidiadau iddynt
– diweddaru manylion alergeddau plant, boed yn alergedd newydd neu’ alergedd sydd wedi dod i ben, gan ei bod gwybodaeth gyfredol yn hanfodol ar gyfer Iechyd a diogelwch y plant
– gwneud pob ymgais i gyrraedd yr ysgol yn brydlon ac anelu at godi’n canran presenoldeb, er mwyn cyrraedd ein targed.

Diolch hefyd am adborth rieni i’r holiadur diweddaraf a bydd yn cael ei rannu’n fuan.

Gyda diolch!

Mrs S Rees