Dyddiadau Pwysig

Annwyl Rieni a Gwarchodwyr,

Diolch i bawb am eu cefnogaeth ar hyd Tymor y Gwanwyn ac edrychwn ymlaen at gychwyn tymor prysur arall. Gweler isod ddolen gyswllt i ganfod rhai o ddyddiadau pwysig sydd ar y gorwel.

Dyddiadau pwysig haf 1

Braf oedd gweld llwyddiant cymaint o blant yn yr Eisteddfod Gylch a Sir, a phob hwyl i’r Ddeuawd, yr Unawd llinynnol a’r Ensemble lleisiol wrth iddynt fynd ymlaen i Eisteddfod Genedlaethol 2018, yn Llanfair ym Muallt yn ystod yr Hanner Tymor. Mae gwybodaeth am ddiwrnodau ac amseroedd y rhagbrofion ar wefan yr Urdd ac fe fydd manylion yn dilyn. Bydd tocynnau maes yn cael eu harchebu i’r cystadleuwyr. Diolch o galon i’r athrawon a’r rhieni am eu gwaith a’u cefnogaeth.

Diolch hefyd am eich ymdrechion gyda gwireddu amcanion Cynllun Siarter iaith wrth i ni dderbyn y wobr Efydd. Ymlaen a ni at y wobr arian yn awr!

Hoffwn eich atgoffa hefyd o bwysigrwydd
– diweddaru manylion cyswllt ffon / e-byst os oes newidiadau iddynt
– diweddaru manylion alergeddau plant, boed yn alergedd newydd neu’ alergedd sydd wedi dod i ben, gan ei bod gwybodaeth gyfredol yn hanfodol ar gyfer Iechyd a diogelwch y plant
– gwneud pob ymgais i gyrraedd yr ysgol yn brydlon ac anelu at godi’n canran presenoldeb, er mwyn cyrraedd ein targed.

Diolch hefyd am adborth rieni i’r holiadur diweddaraf a bydd yn cael ei rannu’n fuan.

Gyda diolch!

Mrs S Rees