Croeso

Croeso cynnes i wefan  newydd Ysgol Iolo Morganwg ble ceir cip olwg ar fywyd byrlumus yr ysgol a’r wybodaeth diweddaraf am yr hyn sy’n digwydd acw. Defnyddiwch y botymau isod i fewngofnodi i rannau perthnasol y wefan sef Parent Pay, HWB, ein tudalen Trydar a’r calendr digwyddiadau.

Hwyl iddynt oll wrth lwyddo

Sefydlwyd Ysgol Iolo Morganwg yn 1979 er mwyn cynnig addysg Gymraeg i blant y Fro Wledig a dros y blynyddoedd mae’r ysgol wedi mynd o nerth i nerth. Bellach mae tua 200 o ddisgyblion ynddi ond eto mae’n parhau i gadw naws ysgol bentref sy’n cyfrannu’n helaeth i’r gymuned leol.

Ein dymuniad fel ysgol yw creu awyrgylch ddysgu gartrefol, hapus, diogel a Chymraeg lle rhoddir ystod o brofiadau a chyfleoedd cyfartal i bob disgybl gyflawni a chyrraedd eu potensial llawn, tra hefyd yn eu galluogi i gaffael ar y sgiliau hynny a fydd yn eu cynorthwyo i ddatblygu’n ddysgwyr annibynnol brwd, gydag awch am ddysgu gydol oes.

Trwy waith caled ac ymroddiad ein staff, ein rhieni a’n llywodraethwyr ymdrechwn i sicrhau bod ein disgyblion yn tyfu’n unigolion hyderus, cyfrifol a llwyddiannus a dymunwn ‘hwyl iddynt oll wrth lwyddo”.

Mrs S Rees
Pennaeth

Sgwn i beth ddarganfyddaf heddiw?

Ysgol un ffrwd yw Ysgol Iolo, gyda un dosbarth ar gyfer pob blwyddyn o’r meithrin hyd at Flwyddyn 6. Mae ethos Gymraeg gref drwy’r ysgol gyfan ac mae’r plant yn dysgu ac yn chwarae drwy gyfrwng y Gymraeg er eu bod yn llwyr ddwyieithog yn gynnar iawn.

Datblygwn gariad a pharch at yr iaith a diwylliant Cymreig trwy nifer eang o weithgareddau sy’n cynnwys cerddoriaeth, chwaraeon, y celfyddydau, gwyddoniaeth a thechnoleg ac sy’n rhoi cyfleoedd i’r plant ddatblygu eu diddordebau, eu doniau a’u sgiiau o fewn addysg statudol a thrwy brofiadau allgyrsiol.

Mae nifer o weithgaredau a chlybiau allgyrsiol yn yr ysgol. Mae’r mwyafrif yn rhedeg ar ol ysgol rhwng 3:30 a 4:30pm ar gyfer plant CA2.

 • Clwb Dawns
 • Clwb Hwyl a Chelf
 • Clwb  Chwaraeon
 • Clwb Codio
 • Clwb Peldroed
 • Clwb Pelrwyd
Cynigir cyfleoedd i’r plant ddysgu chwarae offeryn neu ddysgu iaith arall. Mae’r gwersi hyn yn cael eu cynnig gan athrawon peripatetig.

 • Pres
 • Chwythbrennau
 • Llinynnol
 • Gitar
 • Piano
 • Telyn
 • Ffrangeg
 • Sbaeneg

Mae cor yr ysgol yn cwrdd bob amser cinio Dydd Iau – croeso i bawb o GA2.

Anogir pob plentyn i ymaelodi gyda’r Urdd. Rydym yn cefnogi’r mudiad trwy’r canlynol:

 • Yr Eisteddfod – perffomio yn cynnwys y cor a phartion
 • Yr Eisteddfod  – celf
 • Yr Eisteddfod – barddoniaeth
 • Chwaraeon – nofio
 • Chwaraeon- peldroed merched a bechgyn
 • Chwaraeon – pelrwyd
 • Chwaraeon – traws gwlad
 • Chwaraeon – criced
 • Cwrs preswyl Llangrannog
 • Jambori

Mae Eisteddfod ysgol yn flynyddol i ddewis cynrychiolwyr ar gyfer yr Eisteddfod Gylch.

 • Gweithgareddau amrywiol yn yr ysgol.
 • Wythnos Lles
 • Wythnos Iach
 • Wythnos Aml-Ddiwylliannol
 • Wythnos Gymreig
 • Wythnos Wyddoniaeth/Technoleg
 • Den y Dreigiau – entrepreneurwyr Bl.5 a 6
 • Cystadleuaeth y Gadair – bardd Bl.6
 • Gwasanaethau Dosbarth
 • Sul y Mamau- te a chan
 • Sul y Tadau – gwaith tim teuluol
 • Diwrnod Ysgol Oes Fictoria
 • Ysgol y Goedwig

Hwyl a sbri wrth ddysgu....

Mae’n bwysig iawn bod plant yn datblygu bias am ddysgu ac am ddilyn eu chwilfrydedd yn annibynnol a thrwy arweiniad. Os yw plentyn yn teimlo’n gysurus ac yn hapus mi ddaw’r dysgu yn  naturiol a’n bwriad yn Ysgol Iolo yw sicrhau bod pob plentyn yn teimlo felly ac yn mwynhau pob agwedd o fywyd ysgol.

Sicrhewn eu bod yn cael y gefnogaeth orau bosib a bod dysgu yn hwyl ac yn bleser. Yn ein cynorthwyo i wneud hyn mae’n cynghorau plant sef Y Cyngor Ysgol, Y Cyngor ECO, Y Cyngor TGCh, Y Cyngor SNAG a’r Cyngor Chwaraeon. Mae dau Lys Genhadwr gennym hefyd. Trwyddynt clywn lais y plant. Am fwy  o wybodaeth am eu gwaith cliciwch yma.